Všeobecné obchodní podmínky pro použití služby marketplace.webareal.cz

 

1. Definice pojmů


1.1 Bohemiasoft s.r.o.
Rudolfovská tř. 247/85
37001 České Budějovice
IČ: 28090403
DIČ: CZ28090403
zastoupená : Jaroslav Hansal, jednatel
dále jako „zprostředkovatel

1.2. Poskytovatel
fyzická nebo právnická osoba, která nabízí prostřednictvím marketplace.webareal.cz doplněk (widget) určený eshopům systému Webareal (a jeho mutací) 
dále jako "poskytovatel

1.3. Objednatel
Zákazník eshopového systému Webareal (a jeho mutací), který si k eshopu přiobjedná doplněk (widget) prostřednictvím marketplace.webareal.cz 
dále jako "objednatel"

1.4. Doplněk (widget)
Modul (internetová aplikace) nabízený prostřednictvím marketplace.webareal.cz doplňující funkčnost eshopů systému Webareal (a jeho mutací) dodaný a spravovaný poskytovatelem.
dále jako “doplněk

1.5. Marketplace
Online tržiště marketplace.webareal.cz provozované zprostředkovatelem, kde mohou objednatelé instalovat doplňky dodávané poskytovatelem.
dále jako “marketplace
 

2. Uzavření smlouvy


Smlouva o poskytování doplňků (dále jen "smlouva") mezi zprostředkovatelem a poskytovatelem je uzavřena okamžikem dokončení registrace na marketplace na dobu neurčitou, přičemž nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy je vyslovení souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP"). VOP jsou k dispozici na adrese https://marketplace.webareal.cz/obchodni-podminky.
 

3. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele vyvíjet a spravovat doplňky a tyto dále nabízet prostřednictvím marketplace.
 

4. Práva a povinnosti poskytovatele


4.1. Poskytovatel je po registraci do marketplace povinen zadat zprostředkovateli v administraci marketplace tyto údaje:

4.2. Poskytovatel se zavazuje zajistit dostupnost doplňku 99% v každém měsíci. Dostupností doplňku se rozumí doba po kterou byl doplněk funkční (dostupný bez závad objednatelům, kteří doplněk využívali) za kalendářní měsíc

4.3. Poskytovatel se dále zavazuje:

4.4. Poskytovatel se zavazuje svým jednáním hájit dobré jméno zprostředkovatele a systému Webareal, včetně jeho doprovodných služeb.

4.5. Poskytovatel se zavazuje svým jednáním a povahou jeho služeb nenabádat či dokonce přesouvat objednatele (zákazníky zprostředkovatele) k jiným eshopovým řešením. V případě tohoto zjištění si zprostředkovatel vyhrazuje právo na náhradu ušlých zisků, způsobených jednáním poskytovatele.

4.6. Poskytovatel se zavazuje nejméně 3 měsíce dopředu objednatele doplňku informovat (alespoň emailem) o plánovaném ukončení doplňku. V opačném případě jsou objednatelé oprávněni požadovat náhradu za komplikace vzniklé s provozem eshopu díky předčasnému ukončení funkce doplňku.

4.7. Poskytovatel se zavazuje nepředávat třetím stranám data objednatele získaná prostřednictvím provozu doplňku. Se získanými daty může nakládat pouze pro účely k zajištění správné funkčnosti doplňku.
 

5. Práva a povinnosti zprostředkovatele


5.1. Zprostředkovatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za dostupnost marketplace nebo kvalitu funkčnosti jednotlivých doplňků dodávaných poskytovatelem a nedává tedy žádné záruky na doplňky zveřejněné na marketplace.

5.2. Poskytovatel bere na vědomí, že zprostředkovatel může kdykoli podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění deaktivovat doplňky dodané poskytovatelem. Tohoto využije především v případě, že poskytovatel bude jednat v rozporu s těmito VOP nebo například v případě, že bude poskytovatel v rámci provozu doplňku porušovat autorská práva jiných subjektů, které o ukončení doplňku zprostředkovatele požádají.

5.3. Obchodní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem je jen a pouze vztahem mezi objednatelem a poskytovatelem. Zprostředkovatel není povinen zasahovat do jakýchkoliv případných sporů mezi objednatelem a poskytovatelem.
 

6. Cena doplňku


6.1. Cenu za užívání doplňku stanoví poskytovatel.     

6.2. Platbu a celý fakturační proces si řeší poskytovatel napřímo s objednatelem doplňku, tedy mimo marketplace a zprostředkovatele.
 

7. Testování a zveřejnění doplňku


7.1. Poskytovatel po dokončení tvorby doplňku poskytne zprostředkovateli finální doplněk k otestování jeho funkčnosti.

7.2. Pokud poskytovatel neodstraní případné nahlášené chyby zprostředkovatelem, má zprostředkovatel právo nezobrazit doplněk v marketplace. V takovém případě nemá poskytovatel žádný nárok na úhradu svých nákladů, které mu vznikly při vývoji doplňku. 

7.3. V případě, že doplněk z pohledu zprostředkovatele nevykazuje chyby a je způsobilý pro provoz na marketplace, zobrazí jej svým zákazníkům (potencionálním objednatelům).
 

8. Duševní vlastnictví


8.1. Tato smlouva nijak neupravuje ani nemění právo poskytovatele na práva z duševního vlastnictví k doplňku, daná ze zákona.
 

9. Závěrečná ustanovení


9.1. Zprostředkovatel prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. chrání osobní data poskytovatele před zneužitím a nikdy je neposkytuje 3. straně. Osobní data mohou být využita pouze zprostředkovatelem a to pro účely řádného fungování marketplace.

9.2. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP přičemž je povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele a to emailem nebo informací, která je zobrazena na úvodní straně administrativní části, po přihlášení do marketplace.

9.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá a základě svého svobodného rozhodnutí a že považuje obsah této smlouvy za jasný a srozumitelný.


© Bohemiasoft s.r.o. Všechna práva vyhrazena